Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage 1 van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • Ondernemer: Cashew Urban Green B.V.;
 • Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de consument en Cashew Urban Green B.V.;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Partijen: consument en Cashew Urban Green B.V.;
 • Prestaties: alle door Cashew Urban Green B.V. krachtens de overeenkomst te leveren en/of geleverde producten;
 • Website: de website van Cashew Urban Green B.V.: https://shop.canna.nl

Artikel 2: Identiteit Cashew Urban Green B.V.

 • Cashew Urban Green B.V.
 • Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 20083375 en met BTW-nummer 8055.74.797 B01.
 • Kantoorhoudende te Reduitlaan 38, 4814 DC Breda.
 • Telefoonnummer: +31 76 520 1746, bereikbaar tussen 09:00-17:00 (maandag tot en met donderdag) en 09:00-12:30 (vrijdag).

Artikel 3: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een integraal onderdeel van elk aanbod van Cashew Urban Green B.V. en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Cashew Urban Green B.V. en consument. Cashew Urban Green B.V. adviseert de consument om deze Algemene Voorwaarden goed door te nemen voordat de consument een overeenkomst met Cashew Urban Green B.V. aangaat.


3.2 De website en deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en Engels.


3.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit niet redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Cashew Urban Green B.V. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.


3.4 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager en/of kan worden uitgeprint. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


3.5 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


3.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.


3.7 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing is of zijn, nietig worden verklaard of worden vernietigd, zullen partijen onderhandelen over vervangende bepalingen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking die niet aan nietigheid blootstaan.


3.8 Indien de consument een bestelling plaatst via de website, gaat de consument akkoord met deze algemene voorwaarden. Ook impliceert de bestelling dat de consument kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden.


3.9 Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1augustus 2019. Cashew Urban Green B.V. is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De versie van de algemene voorwaarden zoals geplaatst op de website ten tijde van de bestelling is van toepassing op de overeenkomst tussen de consument en Cashew Urban Green B.V.


Artikel 4: Aanbod

4.1 Elk door Cashew Urban Green B.V. gedane aanbod is steeds vrijblijvend en bindt Cashew Urban Green B.V. niet.


4.2 Met betrekking tot de opgegeven prijzen geldt hetgeen bepaald is in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.


4.3 Leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn gegeven.


4.4 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


4.5 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.


4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


4.7 Cashew Urban Green B.V. heeft het recht een bestelling te weigeren of voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien Cashew Urban Green B.V. een bestelling weigert, dan wordt het door de klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk worden geretourneerd.


Artikel 5: Overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Voordat de consument het aanbod accepteert, wordt de consument in staat gesteld om de details van de bestelling te bekijken. Ook worden deze algemene voorwaarden ter beschikking gesteld en kan de consument deze desgewenst opslaan en/of printen. De consument accepteert de aanbieding door te klikken op de ‘Bestel en Betaal’-knop.


5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Een overzicht van deze bevestiging kan door de consument worden opgeslagen en/of worden uitgeprint. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst kosteloos ontbinden.


5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. De ondernemer neemt passende veiligheidsmaatregelen in acht bij het aanbieden van de mogelijkheid van elektronische betaling.


5.4 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


5.5 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

5.6 Indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, dan wordt het genoemde in de vijfde paragraaf bij de eerste levering meegestuurd.


5.7 Indien één of meerdere producten niet-leverbaar zijn, stelt de ondernemer de consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De prijs van de bestelling zal overeenkomstig worden gewijzigd, waarop de consument een ander bedrag verschuldigd zal zijn aan de ondernemer. Indien de consument het eerdere bedrag reeds heeft betaald, zal de ondernemer het te veel betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen.


5.8 De consument is verantwoordelijk voor het correct en compleet aanbieden van zijn/haar gegevens in het kader van de bestelling. De ondernemer accepteert geen aansprakelijkheid in dit kader.


Artikel 6: Herroepingsrecht

6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.


6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.3 Het recht op herroeping geldt niet voor gepersonaliseerde producten of voor producten met een beperkte houdbaarheid.


Artikel 7: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.


7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.


Artikel 8: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.


8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.


8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.


8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.


8.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9: Verplichtingen van de onderneming bij herroeping

9.1 De ondernemer stuurt na ontvangst van het herroepingsformulier zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging naar de consument.


9.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


9.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.


Artikel 10: Prestaties partijen

10.1 Cashew Urban Green B.V. is niet gehouden de te leveren prestaties zelf te verrichten of te leveren, en behoudt zich het recht voor deze aan derden uit te besteden.


Artikel 11: Levering en uitvoering

11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het leveren van bestellingen.


11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De ondernemer levert in Nederland. Het staat de ondernemer vrij om de levering uit te stellen of te cancelen indien de consument een adres heeft opgegeven dat zich niet bevindt in voorgenoemde land(en).


11.3 Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De door Cashew Urban Green B.V. opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen.


11.4 De levertijd is vastgesteld op basis van verwachtingen dat Cashew Urban Green B.V. kan blijven werken onder de omstandigheden zoals ten tijde van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Vertraging ten gevolge van het niet uitkomen van deze verwachtingen levert geen tekortkomingen in de nakoming erop.


11.5 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.


11.6 Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.


11.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


11.8 Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde producten ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname is geweigerd geldt als de dag van levering.


11.9 Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de consument.


Artikel 12: Prijzen

12.1 De genoemde prijzen zijn in euro inclusief BTW.


12.2 Alle prijzen gelden exclusief verzendkosten.


12.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.


Artikel 13: Betaling

13.1 Alle facturen dienen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan.


13.2 Betaling kan plaatsvinden via de website van de ondernemer aangeboden betalingssystemen en –methoden. De volgende betaalmethoden worden geaccepteerd: iDeal, creditcard en achteraf betalen via een factuur. De eventuele kosten voor betaling komen ten laste van de consument.


13.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is vanaf factuurdatum een contractuele rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente.


13.5 Cashew Urban Green B.V. is gerechtigd om haar verbintenissen op te schorten, indien de consument haar betalingsverplichtingen niet nakomt of is nagekomen.


13.6 Alle openstaande bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn of indien de consument in staat van faillissement geraakt.


13.7 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.


13.8 Indien de consument haar betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, kan Cashew Urban Green B.V. de betreffende vordering mogen cederen aan en derde.


Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Cashew Urban Green B.V. is, zonder afbreuk te doen aan de rechten die de consument zou kunnen hebben en voor zover toegestaan bij wet, niet aansprakelijk voor schade door/aan:

 1. storingen op de website;
 2. fraude gepleegd door een derde partij, waardoor informatie op de website onterecht is veranderd;
 3. het niet kunnen leveren van bestellingen door tekorten in de voorraad;
 4. producten die niet via onze website zijn verkregen;
 5. producten ontstaan door normaal gebruik;
 6. producten die over hun levensduur heen zijn.

14.2 Tevens is Cashew Urban Green B.V. niet aansprakelijk voor schade die niet is veroorzaakt door Cashew Urban Green B.V.


Artikel 15: Overmacht

15.1 Indien Cashew Urban Green B.V. door overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Cashew Urban Green B.V. gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal Cashew Urban Green B.V. alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Indien een overmachtssituatie zich voordoet, zal Cashew Urban Green B.V. daarvan terstond mededeling aan de Wederpartij doen en haar van de ontwikkeling van de overmachtssituatie op de hoogte houden.


15.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke situatie waarop Cashew Urban Green B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij haar verplichtingen redelijkerwijs niet kan nakomen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, overheidsmaatregelen, contingenteringen, (werkstaking, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, bezetting, ziekte, molest, brand, waterschade, overstroming, bedrijfsbezettingen, defecte machinerieën, storingen in de levering van energie, opslag- en transportmoeilijkheden, in gebreke blijven van toeleveranciers ten aanzien van de voor de levering van producten van Cashew Urban Green B.V. benodigde goederen, en voorts alle omstandigheden, waarbij redelijkerwijs niet (meer) van Cashew Urban Green B.V. kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de wederpartij (verder) nakomt.


Artikel 16: Wederzijdse rechten en plichten

16.1 Partijen verplichten zich over en weer tijdig alle ter zake relevante en noodzakelijke informatie te verschaffen die in het kader van een behoorlijke nakoming redelijkerwijs verlangd kunnen worden.


16.2 Indien de in lid 1 bedoelde informatie niet of niet tijdig ter beschikking van Cashew Urban Green B.V. staat, dan behoudt Cashew Urban Green B.V. zich het recht voor tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Indien dit extra kosten met zich meebrengt, kunnen die de consument in rekening worden gebracht.


Artikel 17: Nakoming overeenkomst en extra garantie

17.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.


17.2 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


17.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 18: Tussentijdse beëindiging

18.1 Indien de consument één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of uit andere hoofde niet nakomt, alsmede indien het faillissement van de consument wordt aangevraagd door hemzelf of door een ander, of de consument anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, is Cashew Urban Green B.V. gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst, voor zover zij nog niet tot uitvoering is gekomen, op te schorten, dan wel te beëindigen door opzegging of ontbinding. Enig en elk door consument verschuldigd bedrag is terstond in zijn geheel opeisbaar. Producten die al wel door Cashew Urban Green B.V. geleverd zijn, maar nog niet betaald, dienen alsdan op eerste verzoek aan Cashew Urban Green B.V. deze producten te komen ophalen, en onverminderd het recht van Cashew Urban Green B.V. op vergoeding van schade, kosten en rente.


Artikel 19: Intellectuele eigendom

19.1 De website en alle elementen daarop weergegeven, zoals maar niet beperkt tot merken, tekeningen, modellen, foto’s, teksten, illustraties, logo’s, iconen, graphics, producten en aanverwante producten zijn eigendom van de ondernemer, de aan haar aanverwante bedrijven, licentiegevers en/of content-aanbieders. De onderneming geeft geen licentie aan de consument en/of derden, anders dan het recht om de website te bezoeken. Elk ander gebruik is slechts toegestaan voor informatieve doeleinden en voor gebruik in de privésfeer. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden.


Artikel 20: Klachtenregeling

20.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig de volgende klachtenprocedure.


20.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.


20.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


20.4 De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 21: Geschillen

21.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 22: Aanvullende of afwijkende bepalingen

22.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)


Aan: Cashew Urban Green B.V.
Postbus 3053

4200 EB Gorinchem


Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroep/herroepen*


Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]


[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.